Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Xem online Tải về
Đề xuất của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Cổ đông lớn) (13/04/2024)
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cử Người đại diện phần vốn tại Cảng Hải Phòng Xem online Tải về
Đề xuất của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Cổ đông lớn) (13/04/2024)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên (Dự thảo) Xem online Tải về
1. Báo cáo của HĐQT và BĐH (18/03/2024)
1a. Biểu số 01 (18/03/2024)
1b. Biểu số 02 (18/03/2024)
2. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT (18/03/2024)
3. Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2023 (18/03/2024)
3a. BCTC Hợp nhất.2023 (tóm tắt) (18/03/2024)
3b.BCTC Riêng .2023 (tóm tắt) (18/03/2024)
4. Tờ trình PPLN sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023 (18/03/2024)
5. Tờ trình quỹ tiền lương và thù lao HĐQT-BKS (18/03/2024)
6. Báo cáo tiến độ dự án Lạch Huyện (18/03/2024)
7. Báo cáo tiến độ đề án di dời Cảng Hoàng Diệu (18/03/2024)
8. Báo cáo tiến độ phương án cầu 4 5 Cảng Chùa Vẽ (18/03/2024)
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024 (18/03/2024)
10.Báo cáo của Ban kiểm soát (18/03/2024)
11.Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị (18/03/2024)
12.Mẫu đơn đề cử thành viên Ban kiểm soá (18/03/2024)
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (Dự kiến) Xem online Tải về
01a.Chương trình nghị sự (15/03/2024)
01b.Agenda (15/03/2024)
02a.Quy chế tổ chức Đại hội (15/03/2024)
03. Mẫu Thẻ biểu quyết (15/03/2024)
04. Mẫu Phiếu biểu quyết (15/03/2024)
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Xem online Tải về
Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (15/03/2024)
01a.Thư mời họp (15/03/2024)
01b.Invitation Letter (15/03/2024)
02a.Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội (15/03/2024)
02b. Confirmation-Authorization letter (15/03/2024)
Thay đổi kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Xem online Tải về
Thay đổi kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (06/03/2024)
Tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Xem online Tải về
Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (29/02/2024)
Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên Xem online Tải về
Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên (16/02/2024)
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Xem online Tải về
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (16/02/2024)
Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Xem online Tải về
Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (02/02/2024)
Kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Xem online Tải về
Kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản (23/01/2024)
Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Xem online Tải về
Công tác nhân sự Hội đồng quản trị (30/06/2023)
Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Xem online Tải về
01.Nghị quyết và Biên bản (29/06/2023)
02.Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và Biên bản kiểm phiếu các nội dung (29/06/2023)
Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên (bổ sung ) Xem online Tải về
Chương trình Đại hội (28/06/2023)
Dự thảo Nghị quyết Đại hội (28/06/2023)
14.Tờ trình vay vốn tín dụng (28/06/2023)
15. Tờ trình bầu thành viên HĐQT (28/06/2023)
16. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (28/06/2023)
17.Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Văn Dũng (28/06/2023)
18. Bản cung cấp thông tin của bà Đỗ Thị Thanh Thủy (28/06/2023)
Giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị của Cổ đông lớn Xem online Tải về
Cổ đông lớn giới thiệu nhân sự HĐQT (28/06/2023)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên (Chính thức) Xem online Tải về
01. Báo cáo của HĐQT và BĐH (23/06/2023)
02. Báo cáo của TV HĐQT độc lập (23/06/2023)
03. Tờ trình tóm tắt BCTC năm 2022 đã kiểm toán (23/06/2023)
04. Tờ trình phân phối LNST và chi trả cổ tức năm 2022 (23/06/2023)
05. Tờ trình quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS (23/06/2023)
06. Báo cáo của BKS (23/06/2023)
07. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán (23/06/2023)
08. Báo cáo tiến độ dự án Lạch Huyện (23/06/2023)
09. Báo cáo tiến độ Đề án di dời Cảng Hoàng Diệu (23/06/2023)
10. Báo cáo tiến độ hoàn thiện phương án quản lý cầu cảng số 4,5 CN Cảng Chùa Vẽ (23/06/2023)
11a. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (23/06/2023)
11b.Dự thảo Điều lệ (23/06/2023)
12a. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị (23/06/2023)
12b. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị (23/06/2023)
13a. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT (23/06/2023)
13b. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (23/06/2023)
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội (23/06/2023)
BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (23/06/2023)
BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (23/06/2023)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên (Dự thảo) Xem online Tải về
BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (07/06/2023)
BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (07/06/2023)
Dự thảo Nghị quyết Đại hội (07/06/2023)
01.Báo cáo của HĐQT và BĐH về công tác quản trị và sản xuất kinh doanh (Dự thảo) (07/06/2023)
02.Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT (Dự thảo) (07/06/2023)
03.Tờ trình BCTC năm 2022 đã kiểm toán (Dự thảo) (07/06/2023)
04.Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 (Dự thảo) (07/06/2023)
05. Tờ trình quỹ tiền lương và thù lao HĐQT và BKS (Dự thảo) (07/06/2023)
06.Báo cáo tiến độ dự án Lạch Huyện (Dự thảo) (07/06/2023)
07.Báo cáo đề án di dời Cảng Hoàng Diệu (Dự thảo) (07/06/2023)
08.Phương án quản lý khai thác cầu số 4 5 Cảng Chùa Vẽ (Dự thảo) (07/06/2023)
09. Báo cáo của BKS (Dự thảo) (07/06/2023)
10.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Dự thảo) (07/06/2023)
11a.Tờ trình sửa Điều lệ (Dự thảo) (07/06/2023)
11b.Điều lệ hoàn chỉnh (Dự thảo) (07/06/2023)
12a.Tờ trình sửa Quy chế nội bộ về quản trị (Dự thảo) (07/06/2023)
12b.Quy chế nội bộ về quản trị (Dự thảo) (07/06/2023)
13a. Tờ trình sửa Quy chế hoạt động HĐQT (Dự thảo) (07/06/2023)
13b.Quy chế hoạt động của HĐQT (Dự thảo) (07/06/2023)
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (Dự kiến) Xem online Tải về
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (Dự kiến) (02/06/2023)
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Xem online Tải về
01.Thư mời Đại hội (02/06/2023)
02.Invitation Letter (02/06/2023)
03.Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (02/06/2023)
04.Authorization letter (02/06/2023)
05.Quy chế tổ chức Đại hội (02/06/2023)
06.Hướng dẫn tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến (02/06/2023)
Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên Xem online Tải về
Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (05/05/2023)
Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Xem online Tải về
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (05/05/2023)
Kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Xem online Tải về
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (30/12/2022)
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường (30/12/2022)
Biên bản kiểm phiếu số 01 (30/12/2022)
Biên bản kiểm phiếu số 02 (30/12/2022)
Biên bản kiểm phiếu số 03 (30/12/2022)
Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông (30/12/2022)
Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường (chính thức) Xem online Tải về
01.Chương trình nghị sự (28/12/2022)
02.Tờ trình về việc giao quyền, phân quyền một số công việc trong quá trình triển khai dự án đầu tư tại Lạch Huyện (28/12/2022)
03.Dự thảo Nghị quyết Đại hội (28/12/2022)
Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường (Dự kiến) Xem online Tải về
01. Chương trình nghị sự (Dự kiến) (08/12/2022)
02. Tờ trình về việc giao quyền, phân quyền trong quá trình triển khai dự án tại Lạch Huyện (Dự thảo) (08/12/2022)
03. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (Dự t (08/12/2022)
Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Xem online Tải về
01. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (08/12/2022)
02. Hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. (08/12/2022)
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Xem online Tải về
Authorization letter (05/12/2022)
Invitation Letter Extraordinary General Meeting of Shareholders (05/12/2022)
Mẫu Giấy ủy quyền (05/12/2022)
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường (05/12/2022)
Lịch trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Xem online Tải về
Lịch trình tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (05/12/2022)
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Xem online Tải về
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (08/11/2022)
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Xem online Tải về
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (08/11/2022)
Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Xem online Tải về
Điều lệ CHP năm 2021 bo sung nam 2022 (19/05/2022)
Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ (19/05/2022)
Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Xem online Tải về
Nghị quyết và Biên bản Đại hội (29/04/2022)
BỔ SUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 Xem online Tải về
1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT (26/04/2022)
2. Quy chế bầu cử (26/04/2022)
3. Đơn đề cử (26/04/2022)
4. Dự thảo Nghị quyết (26/04/2022)
CBTT bổ sung tài liệu (26/04/2022)
Nội dung chương trình Đại hội (26/04/2022)
Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Đề xuất của cổ đông lớn Xem online Tải về
Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Đề xuất của cổ đông lớn (25/04/2022)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Xem online Tải về
1. Báo cáo của HĐQT và BĐH (19/04/2022)
2. BCTC đã kiểm toán (19/04/2022)
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức 2021 (19/04/2022)
4. Chi trả thù lao HĐQT, BKS (19/04/2022)
5. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh (19/04/2022)
6. Báo cáo của BKS (19/04/2022)
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC (19/04/2022)
9. Đề án di dời Cảng Hoàng Diệu (19/04/2022)
10. Báo cáo về phương án quản lý khai thác cầu cảng 4, 5 Chùa Vẽ (19/04/2022)
8. Dự án bến 3, 4 Lạch Huyện (19/04/2022)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Dự thảo) Xem online Tải về
11. Dự thảo Nghị quyết (04/04/2022)
1. Báo cáo của HĐQT, BKS (04/04/2022)
2. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán (04/04/2022)
3. Tờ trình phân phối lợi nhuận (04/04/2022)
4. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS (04/04/2022)
5. Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh (04/04/2022)
6. Báo cáo của BKS (04/04/2022)
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán (04/04/2022)
9. Báo cáo về đề án di dời Cảng Hoàng Diệu (04/04/2022)
10. Báo cáo về phương án quản lý khai thác cầu cảng 4, 5 Chùa Vẽ (04/04/2022)
Thông báo về lịch trình và chương trình Đại hội Xem online Tải về
7. Quy chế tổ chức Đại hội (31/03/2022)
6. Proxy (31/03/2022)
5. Giấy ủy quyền (31/03/2022)
4. Instructions to attend general meeting (31/03/2022)
3. Hướng dẫn tham dự Đại hội (31/03/2022)
2. Invitation letter (31/03/2022)
1. Thư mời (31/03/2022)
CBTT Lịch trình và chương trình ĐH (31/03/2022)
Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Xem online Tải về
Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (02/03/2022)
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Xem online Tải về
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (02/03/2022)
Kết quả các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 Xem online Tải về
01.Biên bản kiểm phiếu số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/7/2021 (02/07/2021)
02.Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/7/2021 (02/07/2021)
Nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Xem online Tải về
01a.Phiếu lấy ý kiến cổ đông (15/06/2021)
01b.Written Shareholder opinion form (15/06/2021)
02a.Giấy ủy quyền và Phiếu lấy ý kiến cổ đông (Trường hợp ủy quyền) (15/06/2021)
02b.Power of Attorney and Written Shareholder opinion form (For The Authorized) (15/06/2021)
03a.Tờ trình nội dung lấy ý kiến cổ đông (15/06/2021)
03b.The Proposal (15/06/2021)
04a.Dự thảo Nghị quyết nội dung lấy ý kiến cổ đông (15/06/2021)
04b.The Resolution General meeting of shareholder_Draft (15/06/2021)
05a.Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (15/06/2021)
05b.Regulations on collecting shareholder's opinion in writting (15/06/2021)
Kế hoạch xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản Xem online Tải về
01.Kế hoạch xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản đối với nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (21/05/2021)
02.Chốt danh sách cổ đông để thực hiện xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản (21/05/2021)
Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Xem online Tải về
01.Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (30/04/2021)
02.Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (30/04/2021)
03.Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (30/04/2021)
04.Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (30/04/2021)
05.Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (30/04/2021)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chính thức) Xem online Tải về
01.Chương trình ĐHĐCĐ 2021 (28/04/2021)
02.Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2021 (28/04/2021)
03a.TT sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2021 (28/04/2021)
03b.Điều lệ Công ty 2021 (28/04/2021)
04a.TT sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ năm 2021 (28/04/2021)
04b.Quy chế quản trị 2021 (28/04/2021)
05a.TT sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT (28/04/2021)
05b.Quy chế hoạt động của HĐQT (28/04/2021)
06. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (28/04/2021)
07. Báo cáo SXKD (28/04/2021)
08. Tờ trình BCTC năm 2020 đã kiểm toán (28/04/2021)
08a.Báo cáo TC hợp nhất năm 2020 (28/04/2021)
08b.Báo cáo TC riêng năm 2020 (28/04/2021)
09. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức (28/04/2021)
10. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS (28/04/2021)
11. Báo cáo của Ban kiểm soát (28/04/2021)
12. Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT và BKS (28/04/2021)
13. Quy chế bầu cử 2021 (28/04/2021)
14. Giới thiệu ứng viên HĐQT và BKS (28/04/2021)
15. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS (28/04/2021)
16. Tờ trình dự án đầu tư xây dựng bến số 3 và 4 tại Lạch Huyện (28/04/2021)
17. Mẫu đơn đề cử ứng viên thành viên HĐQT và BKS (28/04/2021)
Đề xuất của Cổ đông lớn Xem online Tải về
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (27/04/2021)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Xem online Tải về
01.Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành (19/04/2021)
01a. Biểu số 01 về sản xuất kinh doanh (19/04/2021)
01b. Biểu số 02 về công tác đầu tư (19/04/2021)
02a. Dự thảo Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (19/04/2021)
02b. Dự thảo toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sửa đổi (19/04/2021)
03a. Dự thảo Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (19/04/2021)
04a. Dự thảo Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (19/04/2021)
04b.Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi (19/04/2021)
05. Dự thảo Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (19/04/2021)
06. Dự thảo Tờ trình BCTC năm 2020 đã kiểm toán (19/04/2021)
06a.BCTC riêng năm 2020 đã kiểm toán (19/04/2021)
06b.BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán (19/04/2021)
07. Dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (19/04/2021)
08. Dự thảo Tờ trình thù lao HĐQT/BKS (19/04/2021)
09. Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (19/04/2021)
10a. Dự thảo Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (19/04/2021)
10b. Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (19/04/2021)
11. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát (19/04/2021)
12. Dự thảo Tờ trình tóm tắt về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3,4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng (19/04/2021)
13. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ (19/04/2021)
Thông báo lịch trình và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Xem online Tải về
Lịch trình và Chương trình nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/03/2021)
Chương trình và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Xem online Tải về
00.Thông báo lịch trình chi tiết ĐHĐCĐ (26/03/2021)
01a.Thư mời tham dự ĐHĐCĐ (26/03/2021)
01b.Invitationletter (26/03/2021)
02a.Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (26/03/2021)
02b.Confirmationletter (26/03/2021)
03a.Mẫu Thẻ biểu quyết (26/03/2021)
03b. Voting Card -Sample (26/03/2021)
04a.Mẫu Phiếu biểu quyết (26/03/2021)
04b.Voting paper -Sample (26/03/2021)
05.Nội quy làm việc của ĐHĐCĐ (26/03/2021)
Thông báo gửi Cổ đông về thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Xem online Tải về
Thông báo gửi Quý Cổ đông (23/03/2021)
Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 Xem online Tải về
Cảng Hải Phòng đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (02/03/2021)
Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Xem online Tải về
Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (02/03/2021)
Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và Thư mời tham dự Xem online Tải về
01.Chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2021 (29/01/2021)
02a.Giấy mời họp (29/01/2021)
02b.Invitationletter (29/01/2021)
03a.GIấy xác nhận thamdự/Ủy quyền (29/01/2021)
03b.Confirmationletter (29/01/2021)
04a.Mẫu Thẻ biểu quyết (29/01/2021)
04b. Voting Card -Sample (29/01/2021)
05a.Mẫu Phiếu biểu quyết (29/01/2021)
05b.Voting paper -Sample (29/01/2021)
06.Nội quy Đại hội (29/01/2021)
Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Xem online Tải về
Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021 (06/01/2021)
Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Xem online Tải về
01.Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (12/06/2020)
02.Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (12/06/2020)
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (chính thức) Xem online Tải về
01.Danh mục tài liệu ĐHCĐ 2020 (05/06/2020)
02.Nội dung chương trình ĐHCĐ 2020 (05/06/2020)
03.Nội quy ĐHCĐ 2020 (05/06/2020)
04.Báo cáo của HĐQT và BĐH về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 (05/06/2020)
05.Tờ trình BCTC năm 2019 đã kiểm toán (05/06/2020)
05a.Tóm tắt BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (bản tóm tắt) (05/06/2020)
05b. Tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (bản tóm tắt) (05/06/2020)
06.Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 (05/06/2020)
07.Báo cáo của BKS (05/06/2020)
08.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (05/06/2020)
09.Tờ trình chi trả thù lao HĐQT/BKS (05/06/2020)
10.Báo cáo công tác đầu tư bến số 3,4 tại Lạch Huyện (05/06/2020)
11.Báo cáo tiến độ phương án quản lý cầu cảng số 4,5 tại chi nhánh Cảng Chùa Vẽ (05/06/2020)
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (bổ sung) Xem online Tải về
00.Chương trình ĐHCĐ năm 2020 (03/06/2020)
01.Báo cáo của HĐQT và BĐH về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 (03/06/2020)
02a.Tờ trình BCTC năm 2019 đã kiểm toán (03/06/2020)
02b.Tóm tắt BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán và tài liệu liên quan (03/06/2020)
02c.Tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và tài liệu liên quan (03/06/2020)
03.Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 (03/06/2020)
04.Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (03/06/2020)
05.Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS (03/06/2020)
06.Báo cáo công tác đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện (03/06/2020)
07.Báo cáo tiến độ thực hiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4,5 Chùa Vẽ (03/06/2020)
08.Báo cáo của Ban kiểm soát (03/06/2020)
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (lần 1) Xem online Tải về
01.Nội quy làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2020 (28/05/2020)
02.BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán và tài liệu liên quan (28/05/2020)
03.BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và tài liệu liên quan (28/05/2020)
Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 Xem online Tải về
01a.Thư mời tham dự ĐHCĐ (28/05/2020)
01b.Invitation letter (28/05/2020)
02a. Giấy ủy quyền/xác nhận tham dự ĐHCĐ (28/05/2020)
02b.Confirmation letter (28/05/2020)
03a. Mẫu Thẻ biểu quyết (28/05/2020)
03b.Voting Card (sample) (28/05/2020)
04a.Mẫu Phiếu biểu quyết (28/05/2020)
04b.Voting Paper (sample) (28/05/2020)
Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 Xem online Tải về
Cảng Hải Phòng đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 (29/04/2020)
Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Cảng Hải Phòng (chính thức) Xem online Tải về
Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (29/04/2020)
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 Xem online Tải về
Cảng Hải Phòng được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 (15/04/2020)
Hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 Xem online Tải về
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 theo đề nghị của Cảng Hải Phòng (09/04/2020)
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Xem online Tải về
Các nội dung thảo luận chính tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Cảng Hải Phòng (06/04/2020)
Cảng Hải Phòng điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Xem online Tải về
Tài liệu liên quan đính kèm (06/04/2020)
Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 Xem online Tải về
Thông báo đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 (05/03/2020)
Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Cảng Hải Phòng Xem online Tải về
Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (05/03/2020)
Kết quả các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Xem online Tải về
01.Biên bản kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (16/12/2019)
02.Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 (16/12/2019)
Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Xem online Tải về
01. Nghị quyết của HĐQT (26/11/2019)
02.Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và Giấy ủy quyền (26/11/2019)
03. Tờ trình xin ý kiến cổ đông và Phiếu xin ý kiến cổ đông (26/11/2019)
04. Dự thảo Nghị quyết (26/11/2019)
05. Quy chế xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (26/11/2019)
Cảng Hải Phòng chốt danh sách cổ đông để thực hiện xin ý kiến bằng văn bản Xem online Tải về
Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản (01/11/2019)
Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 Xem online Tải về
Trưởng Ban kiểm soát CTCP Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2019-2024 (27/06/2019)
Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019 Xem online Tải về
01.Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS (27/06/2019)
02. Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019 (27/06/2019)
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 Xem online Tải về
Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 (27/06/2019)
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS tại Cảng Hải Phòng Xem online Tải về
Tổng công ty HHVN thay đổi Người đại diện phần vốn tại Cảng Hải Phòng và giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS tại Đại hội cổ đông 2019 của Cảng Hải Phòng (25/06/2019)
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019 (đầy đủ) Xem online Tải về
01. Chương trình ĐHCĐ 2019 (25/06/2019)
02. Nội quy ĐHCĐ 2019 (25/06/2019)
03. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành (25/06/2019)
04. Tờ trình BCTC năm 2018 đã kiểm toán và tài liệu giải trình (25/06/2019)
05. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 (25/06/2019)
06. Tờ trình bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024, Quy chế bầu cử và Thông tin ứng viên (25/06/2019)
07. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT/BKS (25/06/2019)
08.Tờ trình điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh (25/06/2019)
09.Báo cáo dự án đầu tư xây dựng bến số 3,4 tại lạch Huyện và Đề án di dời Cảng Hoàng Diệu (25/06/2019)
10.Báo cáo tiến độ thực hiện phương án vay trả khoản vay Cầu cảng số 4,5 Chùa Vẽ (25/06/2019)
11.Báo cáo kết quả giải quyết chế độ hưu trước tuổi cho NLĐ (25/06/2019)
12.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán (25/06/2019)
13.Báo cáo của Ban kiểm soát (25/06/2019)
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019 (chính thức) Xem online Tải về
01.Chương trình Đại hội cổ đông năm 2019 (21/06/2019)
02.Nội quy Đại hội cổ đông năm 2019 (21/06/2019)
03.Báo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty (21/06/2019)
04.Tờ trình về BCTC năm 2018 đã kiểm toán (21/06/2019)
05.BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (21/06/2019)
06.BCTC riêng năm 2018 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (21/06/2019)
07.Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (21/06/2019)
08.Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (21/06/2019)
09.Tờ trình về việc điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh (21/06/2019)
10.Báo cáo về việc đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu (21/06/2019)
11.Báo cáo về về phương án vay trả khoản vay bến 4,5 Cảng Chùa Vẽ (21/06/2019)
12.Báo cáo kết quả giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho người lao động (21/06/2019)
13.Tờ trình lựa chọn đon vị kiểm toán BCTC năm 2019 (21/06/2019)
14.Báo cáo của Ban kiểm soát (21/06/2019)
Thư mời họp và Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông 2019 Xem online Tải về
01.Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2019 (10/06/2019)
02.Invitation letter (10/06/2019)
03.Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (10/06/2019)
04.Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (10/06/2019)
05.Nội quy làm việc của Đại hội cổ đông 2019 (10/06/2019)
06.Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ (10/06/2019)
07.Báo cáo của HĐQT và BĐH (10/06/2019)
08.Biểu số 01 đính kèm Báo cáo của HĐQT và BĐH (10/06/2019)
09.Biểu số 02 đính kèm Báo cáo của HĐQT và BĐH (10/06/2019)
10.Tờ trình BCTC năm 2018 đã kiểm toán (10/06/2019)
11.BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và văn bản giải trình (10/06/2019)
12.BCTC riêng năm 2018 đã kiểm toán và văn bản giải trình (10/06/2019)
13.Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 (10/06/2019)
14.Báo cáo của BKS (10/06/2019)
15.Tờ trình thù lao HĐQT/BKS (10/06/2019)
16.Tờ trình điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh (10/06/2019)
17.Báo cáo xây dựng bến 3,4 tại Lạch Huyện (10/06/2019)
18.Báo cáo phương án vay trả bến 4,5 Cảng Chùa Vẽ (10/06/2019)
19.Báo cáo kết quả giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho NLĐ (10/06/2019)
20.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 (10/06/2019)
Chương trình Đại hội cổ đông năm 2019 Xem online Tải về
Chương trình Đại hội cổ đông năm 2019 (05/06/2019)
Cảng Hải Phòng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2019 Xem online Tải về
Cảng Hải Phòng thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2019 (06/05/2019)
Cảng Hải Phòng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 Xem online Tải về
Cảng Hải Phòng thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 (06/05/2019)
Cảng Hải Phòng được gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2019 Xem online Tải về
Cảng Hải Phòng được chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2019 (23/04/2019)
Thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị Xem online Tải về
Thông tin về nhân sự thành viên HĐQT (02/07/2018)
Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem online Tải về
Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (29/06/2018)
Tài liệu họp ĐHCĐ 2018 Xem online Tải về
01. Nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (14/06/2018)
02. Phiếu ứng, đề cử thành viên HĐQT năm 2018 (14/06/2018)
03. Nội quy làm việc của Đại hội cổ đông (14/06/2018)
04. Báo cáo đầy đủ của Hội đồng quản trị (14/06/2018)
05. Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2017 (14/06/2018)
06. Tờ trình phân phối lợi nhuận (14/06/2018)
07. Quy chế biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị (14/06/2018)
08. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ (14/06/2018)
09. Phụ lục giải trình nội dung điều chỉnh Điều lệ (14/06/2018)
10. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (14/06/2018)
11. Phụ lục giải trình nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế (14/06/2018)
12. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (14/06/2018)
13. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 (14/06/2018)
14. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (14/06/2018)
15. Báo cáo cảu Tiểu ban Nghiên cứu phát triển Cảng (14/06/2018)
16. Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người lao động (14/06/2018)
17. Báo cáo tiến độ phương án vay trả cầu 4, 5 Cảng Chùa Vẽ và phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị (14/06/2018)
18. Báo cáo của Ban kiểm soát (14/06/2018)
19. Tờ trình thay thế thành viên HĐQT (14/06/2018)
20. Quy chế bầu cử và thông tin số lượng ứng cử viên HĐQT (14/06/2018)
21. Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Văn Dũng (14/06/2018)
22. Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Xuân Kỳ (14/06/2018)
23. Sơ yếu lý lịch của Ông Vũ Quyết Thắng (14/06/2018)
24. Sơ yếu lý lịch của Bà Đỗ Thị Thanh Thúy (14/06/2018)
25. Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán (14/06/2018)
26. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán (14/06/2018)
27. Danh mục Tài liệu đại hội (14/06/2018)
Thông báo họp ĐHCĐ 2018 Xem online Tải về
01.Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2018 (08/06/2018)
02.Invitation - Annual General meeting of Shareholders 2018 (08/06/2018)
03.Giấy xác nhận /ủy quyền tham dự Đại cổ đông năm 2018 (08/06/2018)
Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông 2018 Xem online Tải về
Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông 2018 (04/06/2018)
Cảng Hải Phòng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ Xem online Tải về
Cảng Hải Phòng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ (14/05/2018)
Cảng Hải Phòng tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông Xem online Tải về
Cảng Hải Phòng tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông (04/05/2018)
Cảng Hải Phòng tiếp tục xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ Xem online Tải về
Cảng Hải Phòng tiếp tục xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ (03/05/2018)
Cảng Hải Phòng đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông 2018 Xem online Tải về
Cảng Hải Phòng đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông 2018 (16/04/2018)
Cảng Hải Phòng điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 2018 Xem online Tải về
Cảng Hải Phòng điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 2018 (12/04/2018)
Thông báo hoãn họp Đại hội cổ đông 2018 Xem online Tải về
Thông báo hoãn họp Đại hội cổ đông 2018 (12/04/2018)
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng được chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 Xem online Tải về
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng được chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 (09/04/2018)
Cảng Hải Phòng xin phép điểu chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông Xem online Tải về
Cảng Hải Phòng xin phép điểu chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông (05/04/2018)
Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 Xem online Tải về
01. Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 (30/03/2018)
02. Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 (30/03/2018)
Thông tin tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Cảng Hải Phòng Xem online Tải về
Thông tin tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Cảng Hải Phòng (30/03/2018)
Cảng Hải Phòng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Xem online Tải về
Cảng Hải Phòng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (02/03/2018)
Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Xem online Tải về
Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (09/02/2018)
Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Xem online Tải về
Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (24/04/2017)
Biên bản cuộc hop Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Xem online Tải về
Biên bản cuộc hop Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (24/04/2017)
Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Xem online Tải về
01. Nội dung chương trình (11/04/2017)
02. Nội quy làm việc của Đại hội (11/04/2017)
3.1 Báo cáo của HĐQT (11/04/2017)
3.2 Báo cáo sản xuất kinh doanh (11/04/2017)
3.3 Báo cáo đầu tư (11/04/2017)
04. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT (11/04/2017)
05. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 (11/04/2017)
6.1 Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 (11/04/2017)
6.2 Báo cáo tài chính riêng năm 2016 (11/04/2017)
6.3 Giải trình biến động trong BCTC năm 2016 đã kiểm toán (11/04/2017)
6.4 Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong BCTC năm 2016 (11/04/2017)
6.5 Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2016 đã kiểm toán (11/04/2017)
07. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (11/04/2017)
08.Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2016 và kế hoạch 2017 (11/04/2017)
09. Báo cáo Phương án vay trả cầu 4,5 bến Cảng Chùa Vẽ (11/04/2017)
10. Tờ trình di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu, chủ trương đầu tư 02 bến cảng tại khu vực Lạch Huyện (11/04/2017)
11. Báo cáo của Ban kiểm soát (11/04/2017)
12. Quy chế biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (11/04/2017)
13. Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty (11/04/2017)
Thư mời họp và giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017 Xem online Tải về
Thư mời họp và giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017 (22/03/2017)
Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng Xem online Tải về
Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (20/03/2017)
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ 2017 Xem online Tải về
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ 2017 (06/03/2017)
CTCP Cảng Hải Phòng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Xem online Tải về
CTCP Cảng Hải Phòng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (01/03/2017)
Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Xem online Tải về
Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (14/02/2017)
Nghị quyết và biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Xem online Tải về
01. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 - CHP (15/04/2016)
02. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2016 - CHP (15/04/2016)
03. Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên 2016 - CHP (15/04/2016)
Thông báo về việc dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 CTCP Cảng Hải Phòng Xem online Tải về
Thông báo về việc dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 CTCP Cảng Hải Phòng (01/04/2016)
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (đầy đủ) Xem online Tải về
01.Nội dung chương trình Đại hội (12/04/2016)
02.Nội quy làm việc của Đại hội (12/04/2016)
03a.Báo cáo tóm tắt HĐQT (12/04/2016)
03b.Phụ lục các chỉ tiêu SXKD (12/04/2016)
03c.Phụ lục các chỉ tiêu hợp nhất năm 2015, kế hoạch năm 2016 (12/04/2016)
03d.Phụ lục các dự án đầu tư (12/04/2016)
04.Tờ trình phân phối lợi nhuận (12/04/2016)
05a.Quy định về đề cử, ứng cử BKS (12/04/2016)
05b.Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS (12/04/2016)
05c.Sơ yếu lý lịch dành cho ứng viên thành viên Hội đồng quản trị (12/04/2016)
05d.Sơ yếu lý lịch dành hco ứng viên thành viên Ban kiểm soát (12/04/2016)
06a.Quy chế biểu quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung điều lệ (12/04/2016)
06b.Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ (12/04/2016)
06c.Điều lệ hoàn chỉnh (12/04/2016)
07.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán (12/04/2016)
08.Báo cáo tài chính riêng năm 2015 (12/04/2016)
09.Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (12/04/2016)
10.Báo cáo BKS (12/04/2016)
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Xem online Tải về
01.Thư mời họp và giấy ủy quyền tham dự DHCD 2016 (31/03/2016)
02.Nội dung chương trình Đại hội (31/03/2016)
03.Nội quy làm việc của Đại hội (31/03/2016)
04a.Báo cáo tóm tắt Hội đồng quản trị (31/03/2016)
04b.Phụ lục các chỉ tiêu SXKD (31/03/2016)
04c.Phụ lục các chỉ tiêu hợp nhất (31/03/2016)
04d.Phụ lục các Dự án đầu tư (31/03/2016)
05.Tờ trình phân phối lợi nhuận (31/03/2016)
06a.Quy chế biểu quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung điều lệ (31/03/2016)
06b. Quy định về đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (31/03/2016)
06c.Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS (31/03/2016)
06d.Sơ yếu lý lịch dành cho ứng viên thành viên Hội đồng quản trị (31/03/2016)
06e.Sơ yếu lý lịch dành cho ứng viên thành viên Ban kiểm soát (31/03/2016)
07a.Quy chế biểu quyết thông qua điều chỉnh,bổ sung điều lệ (31/03/2016)
07b.Tờ trình điều chỉnh, bổ sung điều lệ (31/03/2016)
07c.Điều lệ hoàn chỉnh (31/03/2016)
08. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán (31/03/2016)
09.Báo cáo tài chính riêng năm 2015 (31/03/2016)
10.Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (31/03/2016)
11.Báo cáo đại hội đồng cổ đông về hoạt động và kế hoạch của Ban kiểm soát (31/03/2016)
12.Sơ yéu lý lịch của ông Lê Duy Dương (31/03/2016)
13.Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Tuấn Dương (31/03/2016)
14.Sơ yếu lý lịch của bà Đào Thị Thu Hà (31/03/2016)
15.Sơ yếu lý lịch của bà Phạm Thị Thu Hương (31/03/2016)
Thông báo về việc dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 CTCP Cảng Hải Phòng Xem online Tải về
Thông báo về việc dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 CTCP Cảng Hải Phòng (28/03/2016)
TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên của Công ty CP cảng Hải Phòng năm 2016 Xem online Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần cảng Hải Phòng năm 2016 (23/02/2016)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Xem online Tải về
01.Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (24/04/2015)
02.Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (24/04/2015)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2015 Xem online Tải về
01. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông 2015 (08/04/2015)
02. Giấy xác nhận – Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2015 (08/04/2015)
03. Nội dung Đại hội (08/04/2015)
4a. Báo cáo tóm tắt của HĐQT - Kết quả SXKD 6 tháng cuối năm 2014 và Kế hoạch 2015 (08/04/2015)
4b. Phụ lục Báo cáo tóm tắt (08/04/2015)
5a. Báo cáo tài chính riêng 6 tháng cuối năm - CHP (08/04/2015)
5b. Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng cuối năm - CHP (08/04/2015)
06. Tờ trình phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2014 (08/04/2015)
07. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS (08/04/2015)
08. Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn Chứng khoán (08/04/2015)
09. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2015 (08/04/2015)
10. Tờ trình đầu tư dự án xây dựng Cảng Lạch Huyện (08/04/2015)
Thông báo về ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Xem online Tải về
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (12/03/2015)
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng Xem online Tải về
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng (24/03/2015)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ nhất Xem online Tải về
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ nhất (27/06/2014)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng Xem online Tải về
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng (27/06/2014)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ nhất Xem online Tải về
01.Chương trình họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (22/06/2014)
02.Quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng (22/06/2014)
03.Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (22/06/2014)
04. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 (22/06/2014)
05. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2014 (22/06/2014)
06. Báo cáo tài chính quý III năm 2014 (22/06/2014)
07. Tờ trình phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2014 (22/06/2014)
08.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 (22/06/2014)