Tra cứu hóa đơn điện tử

Tra cứu hóa đơn điện tử

Tra cứu hóa đơn điện tử Cảng Hải Phòng

Mọi thông tin hỗ trợ về hóa đơn điện tử xin vui lòng liên hệ:

Phòng Kinh doanh
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.383.6109 - 090.409.3800
Email: hddtchp@haiphongport.com.vn
Bộ phận thủ tục Ban Kinh doanh tiếp thị
Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
Điện thoại: 0225.362.9358 - 091.658.7263
Email: tocuoc.cv@haiphongport.com.vn
Bộ phận thủ tục Ban Kinh doanh tiếp thị
Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3629.055 - 0972.033.888 - 090.424.6981 - 077.612.7641
Email: billing.tv@haiphongport.com.vn
Trung tâm Công nghệ thông tin
Điện thoại: 0225.326.2957 - 091.194.6877 - 090.325.8350
Email: ithelpdesk@haiphongport.com.vn