Quan hệ hợp tác

Quan hệ hợp tác

Quan hệ hợp tác
12/03/2021

Quan hệ hợp tác

Cảng Hải Phòng là thành viên sáng lập Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (Vietnam Seaport Association - VPA).