Quý I năm 2024 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (19/04/2024)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (19/04/2024)
Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (29/02/2024)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (29/02/2024)
Quý IV năm 2023 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (26/01/2024)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (26/01/2024)
Quý III năm 2023 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (19/10/2023)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (19/10/2023)
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (18/08/2023)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (18/08/2023)
Quý II năm 2023 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (26/07/2023)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (26/07/2023)
Quý I năm 2023 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (28/04/2023)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (28/04/2023)
Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (02/03/2023)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (02/03/2023)
Quý IV năm 2022 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (30/01/2023)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (30/01/2023)
Quý III năm 2022 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (26/10/2022)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (26/10/2022)
BCTC bán niên đã được soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (26/08/2022)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (26/08/2022)
Quý II năm 2022 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (25/07/2022)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (25/07/2022)
Quý I năm 2022 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (22/04/2022)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (22/04/2022)
Quý I năm 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (29/04/2021)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (29/04/2021)
Quý II năm 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (29/07/2021)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (29/07/2021)
BCTC bán niên đã được soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (27/08/2021)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (27/08/2021)
Quý III năm 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (29/10/2021)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (29/10/2021)
Quý IV năm 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (26/01/2022)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (26/01/2022)
Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (15/03/2022)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (15/03/2022)
Quý I năm 2020 Xem online Tải về
BCTC hợp nhất và giải trình có liên quan (28/04/2020)
BCTC riêng và giải trình có liên quan (28/04/2020)
Quý II năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (29/07/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (29/07/2020)
BCTC bán niên đã được soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (28/08/2020)
BCTC hợp nhất và giải trình có liên quan (28/08/2020)
Quý III năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (30/10/2020)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (30/10/2020)
Quý IV năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (29/01/2021)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (29/01/2021)
Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (23/03/2021)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (23/03/2021)
ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (30/03/2020)
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (30/03/2020)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019 (30/01/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (30/01/2020)
Quý III năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và giải trình có liên quan (29/10/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và giải trình có liên quan (29/10/2019)
Bán niên năm 2019 đã soát niên Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và các tài liệu giải trình có liên quan (28/08/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất và các tài liệu giải trình có liên quan (28/08/2019)
Quý II năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và tài liệu có liên quan (29/07/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất và tài liệu có liên quan (29/07/2019)
Quý I năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2019 (25/04/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2019 (25/04/2019)
Đã kiểm toán năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng (27/03/2019)
BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán (28/03/2019)
Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2018 (28/03/2019)
Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán (28/03/2019)
Quý IV năm 2018 Xem online Tải về
BCTC riêng quý IV năm 2018 (29/01/2019)
BCTC hợp nhất quý IV năm 2018 (29/01/2019)
Quý III năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018 (26/10/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 (26/10/2018)
Bán niên đã soát xét năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018 (30/08/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 (30/08/2018)
Giải trình biến động kết quả kinh doanh bán niên năm 2018 (30/08/2018)
Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính bán niên năm 2018 (30/08/2018)
Quý II năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018 (30/07/2018)
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018 (30/07/2018)
Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý II năm 2018 (30/07/2018)
Quý I năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng (27/04/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất (27/04/2018)
Đã kiểm toán năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất (31/12/2017)
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 (30/01/2018)
Giải trình biến động kết quả kinh doanh (30/01/2018)
Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán (30/01/2018)
Quý IV năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017 (30/01/2018)
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017 (30/01/2018)
Giải trình biến động sản xuất kinh doanh trong BCTC quý IV năm 2017 (30/01/2018)
Quý III năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng (30/10/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất (30/10/2017)
Bán niên năm 2017 đã được soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng - bán niên năm 2017. (29/08/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất - bán niên năm 2017 (29/08/2017)
Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trong BCTC bán niên 2017. (29/08/2017)
Giải trình biến động sản xuất kinh doanh trong BCTC bán niên 2017 (29/08/2017)
Quý II năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2017 (29/07/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017 (29/07/2017)
Giải trình biến động (29/07/2017)
Quý I năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng. (29/04/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất (29/04/2017)
Giải trình liên quan đến BCTC (29/04/2017)
Đã kiểm toán năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã kiểm toán (28/03/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán (28/03/2017)
Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính (28/03/2017)
Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính (28/03/2017)
Quý IV năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng (03/02/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất (03/02/2017)
Quý III năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016. (31/10/2016)
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2016. (31/10/2016)
Bán niên năm 2016 CTCP Cảng Hải Phòng đã được soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2016 đã được soát xét (19/10/2016)
Báo cáo tài chính riêng bán niên 2016 đã được soát xét. (19/10/2016)
Quý II năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý II - 2016 (riêng) (01/08/2016)
Báo cáo tài chính quý II - 2016 (hợp nhất) (01/08/2016)
Quý I năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2016 của CTCP Cảng Hải Phòng. (04/05/2016)
Giải trình biến động trong BCTC (04/05/2016)
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2016 - CTCP Cảng Hải Phòng (20/04/2016)
Đã kiểm toán năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính 2015 hợp nhất (22/03/2016)
Báo cáo tài chính 2015 riêng (22/03/2016)
Quý IV năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV 2015 (05/02/2016)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 (20/01/2016)
Quý III năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III - 2015 (05/11/2015)
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2015 (20/10/2015)
Bán niên năm 2015 đã được kiểm toán Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2015 đã kiểm toán (31/08/2015)
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2015 đã kiểm toán (17/08/2015)
Quý II năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2015 của CHP (27/07/2015)
Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Quý II/2015 (17/08/2015)
Quý I năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2015 (12/05/2015)
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2015 (27/07/2015)
Đã kiểm toán năm 2014 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất từ 01/07/2014 (27/12/2019)
Báo cáo tài chính riêng của CHP từ 01/07/2014 (09/04/2015)
Quý IV năm 2014 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV/2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (09/04/2015)
Quý III năm 2014 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (09/04/2015)
Báo cáo tài chính Quý III/2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (09/04/2015)