Quý I năm 2023 Xem online Tải về

Dữ liệu đang được cập nhật...

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (02/03/2023)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (02/03/2023)
Quý IV năm 2022 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (30/01/2023)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (30/01/2023)
Quý III năm 2022 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (26/10/2022)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (26/10/2022)
BCTC bán niên đã được soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (26/08/2022)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (26/08/2022)
Quý II năm 2022 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (25/07/2022)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (25/07/2022)
Quý I năm 2022 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (22/04/2022)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (22/04/2022)
Quý I năm 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (29/04/2021)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (29/04/2021)
Quý II năm 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (29/07/2021)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (29/07/2021)
BCTC bán niên đã được soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (27/08/2021)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (27/08/2021)
Quý III năm 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (29/10/2021)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (29/10/2021)
Quý IV năm 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (26/01/2022)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (26/01/2022)
Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (15/03/2022)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (15/03/2022)
Quý I năm 2020 Xem online Tải về
BCTC hợp nhất và giải trình có liên quan (28/04/2020)
BCTC riêng và giải trình có liên quan (28/04/2020)
Quý II năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (29/07/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (29/07/2020)
BCTC bán niên đã được soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (28/08/2020)
BCTC hợp nhất và giải trình có liên quan (28/08/2020)
Quý III năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (30/10/2020)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (30/10/2020)
Quý IV năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (29/01/2021)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (29/01/2021)
Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (23/03/2021)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan (23/03/2021)
ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (30/03/2020)
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (30/03/2020)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019 (30/01/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan (30/01/2020)
Quý III năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và giải trình có liên quan (29/10/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và giải trình có liên quan (29/10/2019)
Bán niên năm 2019 đã soát niên Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và các tài liệu giải trình có liên quan (28/08/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất và các tài liệu giải trình có liên quan (28/08/2019)
Quý II năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và tài liệu có liên quan (29/07/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất và tài liệu có liên quan (29/07/2019)
Quý I năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2019 (25/04/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2019 (25/04/2019)
Đã kiểm toán năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng (27/03/2019)
BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán (28/03/2019)
Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2018 (28/03/2019)
Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán (28/03/2019)
Quý IV năm 2018 Xem online Tải về
BCTC riêng quý IV năm 2018 (29/01/2019)
BCTC hợp nhất quý IV năm 2018 (29/01/2019)
Quý III năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018 (26/10/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 (26/10/2018)
Bán niên đã soát xét năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018 (30/08/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 (30/08/2018)
Giải trình biến động kết quả kinh doanh bán niên năm 2018 (30/08/2018)
Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính bán niên năm 2018 (30/08/2018)
Quý II năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018 (30/07/2018)
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018 (30/07/2018)
Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý II năm 2018 (30/07/2018)
Quý I năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng (27/04/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất (27/04/2018)
Đã kiểm toán năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất (31/12/2017)
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 (30/01/2018)
Giải trình biến động kết quả kinh doanh (30/01/2018)
Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán (30/01/2018)
Quý IV năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017 (30/01/2018)
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017 (30/01/2018)
Giải trình biến động sản xuất kinh doanh trong BCTC quý IV năm 2017 (30/01/2018)
Quý III năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng (30/10/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất (30/10/2017)
Bán niên năm 2017 đã được soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng - bán niên năm 2017. (29/08/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất - bán niên năm 2017 (29/08/2017)
Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trong BCTC bán niên 2017. (29/08/2017)
Giải trình biến động sản xuất kinh doanh trong BCTC bán niên 2017 (29/08/2017)
Quý II năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2017 (29/07/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017 (29/07/2017)
Giải trình biến động (29/07/2017)
Quý I năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng. (29/04/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất (29/04/2017)
Giải trình liên quan đến BCTC (29/04/2017)
Đã kiểm toán năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã kiểm toán (28/03/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán (28/03/2017)
Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính (28/03/2017)
Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính (28/03/2017)
Quý IV năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng (03/02/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất (03/02/2017)
Quý III năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016. (31/10/2016)
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2016. (31/10/2016)
Bán niên năm 2016 CTCP Cảng Hải Phòng đã được soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2016 đã được soát xét (19/10/2016)
Báo cáo tài chính riêng bán niên 2016 đã được soát xét. (19/10/2016)
Quý II năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý II - 2016 (riêng) (01/08/2016)
Báo cáo tài chính quý II - 2016 (hợp nhất) (01/08/2016)
Quý I năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2016 của CTCP Cảng Hải Phòng. (04/05/2016)
Giải trình biến động trong BCTC (04/05/2016)
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2016 - CTCP Cảng Hải Phòng (20/04/2016)
Đã kiểm toán năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính 2015 hợp nhất (22/03/2016)
Báo cáo tài chính 2015 riêng (22/03/2016)
Quý IV năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV 2015 (05/02/2016)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 (20/01/2016)
Quý III năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III - 2015 (05/11/2015)
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2015 (20/10/2015)
Bán niên năm 2015 đã được kiểm toán Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2015 đã kiểm toán (31/08/2015)
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2015 đã kiểm toán (17/08/2015)
Quý II năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2015 của CHP (27/07/2015)
Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Quý II/2015 (17/08/2015)
Quý I năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2015 (12/05/2015)
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2015 (27/07/2015)
Đã kiểm toán năm 2014 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất từ 01/07/2014 (27/12/2019)
Báo cáo tài chính riêng của CHP từ 01/07/2014 (09/04/2015)
Quý IV năm 2014 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV/2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (09/04/2015)
Quý III năm 2014 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (09/04/2015)
Báo cáo tài chính Quý III/2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (09/04/2015)