Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Ông Phạm Hồng Minh

Ông Phạm Hồng Minh

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Tường Anh

Ông Nguyễn Tường Anh

Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc
Ông Chu Minh Hoàng

Ông Chu Minh Hoàng

Phó Tổng giám đốc
Ông Ngô Trung Hiếu

Ông Ngô Trung Hiếu

Phó Tổng giám đốc
Ông Hà Vũ Hào

Ông Hà Vũ Hào

Phó Tổng giám đốc