Hệ thống quy phạm nội bộ

Hệ thống quy phạm nội bộ

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xem online Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi năm 2024 (23/04/2024)
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi năm 2023 (30/06/2023)
Điều lệ CHP năm 2021 bổ sung năm 2022 (19/05/2022)
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2021 (30/04/2021)
Điều lệ Công ty điều chỉnh, bổ sung năm 2019 (19/07/2019)
Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2018 (02/07/2018)
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sửa đổi, bổ sung năm 2017 (25/04/2017)
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2016 (14/04/2016)
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (27/06/2014)
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Xem online Tải về
Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi năm 2023 (30/06/2023)
Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2021 (30/04/2021)
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018 (02/07/2018)
Quy chế quản trị Công ty năm 2015 (06/04/2015)
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Xem online Tải về
Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi năm 2023 (30/06/2023)
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2021 (30/04/2021)
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (30/11/2018)
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 (19/07/2014)
Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát của Công ty Xem online Tải về
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2021 (30/04/2021)
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (22/07/2014)
Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Xem online Tải về
Quy chế Kiểm toán nội bộ năm 2021 (01/09/2021)
Các quy định khác Xem online Tải về
Quy chế công bố thông tin năm 2021 (29/09/2021)
Quy chế công bố thông tin năm 2019 (16/05/2019)
Quy chế công bố thông tin năm 2015 (09/04/2015)