Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2023 Xem online Tải về
Báo cáo thường niên năm 2023 (15/03/2024)
Báo cáo thường niên 2022 Xem online Tải về
Báo cáo thường niên năm 2022 (20/03/2023)
Báo cáo thường niên năm 2021 Xem online Tải về
Báo cáo thường niên năm 2021 (25/03/2022)
Báo cáo thường niên năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo thường niên năm 2020 (08/04/2021)
Báo cáo thường niên năm 2019 Xem online Tải về
Cảng Hải Phòng công bố Báo cáo thường niên năm 2019 (09/04/2020)
Báo cáo thường niên năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo thường niên năm 2018 của Cảng Hải Phòng (12/04/2019)
Báo cáo thường niên năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo thường niên năm 2017 (16/04/2018)
Báo cáo thường niên năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo thường niên năm 2016 (13/04/2017)
Báo cáo thường niên năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo thường niên năm 2015 của CTCP Cảng Hải Phòng (11/04/2016)
Báo cáo thường niên năm 2014 Xem online Tải về
Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (16/04/2015)