Báo cáo tình hình quản trị

Báo cáo tình hình quản trị

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm (29/01/2024)
Danh sách cổ đông lớn (29/01/2024)
Phụ lục 01 (29/01/2024)
Phụ lục 2-3-4 (29/01/2024)
Phụ lục 05 (29/01/2024)
Danh sách Người nội bộ và Người liên quan theo mẫu của HNX (29/01/2024)
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2023 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị (28/07/2023)
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước (28/07/2023)
Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 Xem online Tải về
Danh sách cổ đông lớn (30/01/2023)
Bản cung cấp thông tin về tình hình quản trị (30/01/2023)
Báo cáo tình hình quản trị (30/01/2023)
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2022 Xem online Tải về
Danh sách cổ đông lớn (01/08/2022)
Bản cung cấp thông tin về tình hình quản trị (01/08/2022)
Báo cáo tình hình quản trị (01/08/2022)
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị (28/07/2021)
Bản cung cấp thông tin về tình hình quản trị (28/07/2021)
Danh sách cổ đông lớn (28/07/2021)
Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 Xem online Tải về
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước (27/01/2022)
Bản cung cấp thông tin tình hình quản trị (27/01/2022)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 (27/01/2022)
Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 và các tài liệu có liên quan (29/01/2021)
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 (28/07/2020)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 (21/01/2020)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 (26/07/2019)
Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 Xem online Tải về
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm2018 (29/01/2019)
Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2018 (23/07/2018)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 (25/01/2018)
Danh sách cổ đông lớn của Cảng Hải Phòng năm 2017 (25/01/2018)
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 (29/07/2017)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CHP trong 6 tháng đầu năm 2017 (04/07/2017)
Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị (25/01/2017)
Danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn năm 2016 (05/01/2017)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2016 (28/07/2016)
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015 (25/01/2016)