Tin tức & Khuyến mãi
Tin tức & Khuyến mãi

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ePort

1. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ cảng điện tử ePort (FULL).

2. Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên hệ thống ePort.

3. Hướng dẫn đăng ký lệnh Giao hàng nhập.

4. Hướng dẫn đăng ký lệnh Giao rỗng.

5. Hướng dẫn đăng ký lệnh Hạ hàng xuất.

6. Hướng dẫn đăng ký lệnh Hạ rỗng.

7. Hướng dẫn đăng ký lệnh Đóng hàng.

8. Hướng dẫn đăng ký lệnh Rút hàng.

9. Hướng dẫn đăng ký lệnh dịch vụ đặc biệt.

10. Hướng dẫn tra cứu thông tin trên hệ thống ePort.

 

Xem thêm