Thủ tục đăng kí tàu ra vào cảng

Thủ tục đăng kí tàu ra vào cảng

Quy trình khai thác tàu
27/12/2019

Quy trình khai thác tàu

Khách hàng đăng ký các dịch vụ xếp dỡ từng tàu, từng ca thông qua hệ thống trực ban sản xuất của các đơn vị theo số điện thoại: Cảng Hoàng Diệu: 0225 3959901; Cảng Chùa Vẽ: 0225 3765784; Cảng Tân Vũ: 0225 3614462