Lịch sử & truyền thống
Lịch sử & truyền thống

Năm 1978: Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng cục đường biển

Ngày 28/11/1978: Chính phủ ra quyết định số 300/QĐ thành lập Tổng cục đường biển, Cảng Hải Phòng là đơn vị trực thuộc.

 
Xem thêm