Lịch sử & truyền thống
Lịch sử & truyền thống

Năm 1965: Cảng Hải Phòng là xí nghiệp trực thuộc Cục vận tải đường biển

Ngày 10/7/1965, Cảng Hải Phòng là xí nghiệp trực thuộc Cục vận tải đường biển.

 
Xem thêm