Lịch sử & truyền thống
Lịch sử & truyền thống

Năm 1957: Lần thứ hai Bác Hồ về thăm Cảng Hải Phòng

Ngày 20/05/1955: Hoa tiêu Việt Nam dẫn 2 tàu Pháp cập cảng. Cảng Hải Phòng đuợc đánh dấu trên bàn đồ hàng hải thế giới là cảng biển của Nuớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 

Ngày 30/05/1957, giữa lúc toàn thể cán bộ, công nhân Cảng đang say sưa với công việc của mình, quyết tâm hoàn thành kế hoạch Nhà nước thì Hồ Chủ tịch - Bác Hồ kính yêu của dân tộc, của giai cấp công nhân ta về thăm Cảng.
Bác đã lên tàu HC15, xem xét từng chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ làm việc của anh em.

Sau khi thăm hỏi về tình hình đời sống và việc làm của công nhân Bác căn dặn:"Mỗi người phải đoàn kết một lòng từ trên xuống dưới, phải nêu cao tinh thần làm chủ, ra sức xây dựng Cảng. Bác chỉ rõ, hàng ngày công nhân tiếp xúc với nhiều người trên thế giới, cho nên phải nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt để xứng đáng là giai cấp công nhân, giai cấp lãnh đạo cách mạng".

Về quan hệ giữa cá nhân và Tổ quốc, Bác nói: "Đoàn kết là sức mạnh, nước lên thì tàu nổi. Các cô chú ở đây một thuyền, một sóng nên phải đoàn kết với nhau. Tiền đồ cá nhân phải gắn với lợi ích của dân tộc, của giai cấp công nhân. Ai muốn tìm tiền đổ cá nhân riêng lẻ, tức là tự tách mình ra khỏi con tàu giữa biển, như vậy chẳng có tiền đổ gì cả".

Bác về thăm Cảng là một sự kiện lớn trong đời sống chính trị của cán bộ, công nhân. Những lời dạy của Bác đã động viên mọi người hăng hái thi đua lao động và học tập. Đảng bộ đã vạch ra phương hướng "toàn Đảng bộ phải làm công tác chính trị tư tưởng, lấy quần chúng giáo dục quẩn chúng" và nêu rõ phương châm "dựa hẳn vào đội ngũ công nhân, thông qua tổ chức chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên để đẩy mạnh sản xuất, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý".
Xem thêm