Lịch sử & truyền thống
Lịch sử & truyền thống

Năm 1956: Cảng Hải Phòng là một xí nghiệp do Ngành Vận tải thủy phụ trách và quản lý

Ngày 21/03/1956 Cảng Hải Phòng là một xí nghiệp do Ngành vận tải thủy phụ trách và quản lý


Trích Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảng Hài Phòng lần thứ I ngày 31/12/1955 
Xem thêm