Luồng tàu

Luồng tàu

Luồng vào cảng
30/09/2015

Luồng vào cảng