Thông tin cổ đông
Thông tin cổ đông

Ký kết phụ lục hợp đồng ủy thác quản lý dự án giữa Cảng Hải Phòng và Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC

Ký kết phụ lục hợp đồng ủy thác quản lý dự án giữa Cảng Hải Phòng và Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC (Chi tiết xem tại đây)
Xem thêm