Thông tin cổ đông
Thông tin cổ đông

Ký kết hợp đồng năm 2022 giữa Cảng Hải Phòng và công ty con (Hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu thuê PTTB)

Ký kết hợp đồng năm 2022 giữa Cảng Hải Phòng và công ty con (Hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu thuê PTTB) (Chi tiết xem tại đây)
Xem thêm