Thông tin cổ đông
Thông tin cổ đông

Ký kết hợp đồng hợp tác khai thác cầu bến, bốc xếp, giao nhận, lưu kho, bãi container giữa Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ

Ký kết hợp đồng hợp tác khai thác cầu bến, bốc xếp, giao nhận, lưu kho, bãi container giữa Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ (Chi tiết xem tại đây)
Xem thêm
Phiên bản cũ