Sửa chữa, vệ sinh container
Sửa chữa, vệ sinh container

Sửa chữa, vệ sinh container

Được vận hành bởi Trung tâm sửa chữa của Cảng Hải Phòng, Trung tâm trực tiếp điều phối và triển khai các công việc chuyên môn liên quan đến việc sửa chữa, vệ sinh container đáp ứng tiêu chuẩn mà khách hàng đặt ra đối với các container rỗng tại Cảng.