Hệ thống ISO
Hệ thống ISO

Hệ thống ISO

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG


      

 

Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Cảng Hải Phòng cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi quy định về chất lượng có liên quan đến công việc cụ thể của mình tại mọi thời điểm kể từ khi chính sách chất lượng và môi trường được xác lập.

 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức hệ thống quản lý chất lượng và môi trường của Công ty