Look up e-invoices

Look up e-invoices

Tra cứu hóa đơn điện tử Cảng Hải Phòng

Mọi thông tin hỗ trợ về hóa đơn điện tử xin vui lòng liên hệ:

Phòng Kinh doanh
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.383.6109 - 090.409.3800
Email: hddtchp@haiphongport.com.vn
Bộ phận thủ tục Ban Kinh doanh tiếp thị
Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
Điện thoại: 0225.362.9358 - 091.658.7263
Email: tocuoc.cv@haiphongport.com.vn
Bộ phận thủ tục Ban Kinh doanh tiếp thị
Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3629.055 - 0972.033.888 - 090.424.6981 - 077.612.7641
Email: billing.tv@haiphongport.com.vn
Trung tâm Công nghệ thông tin
Điện thoại: 0225.326.2957 - 091.194.6877 - 090.325.8350
Email: ithelpdesk@haiphongport.com.vn