STT
Ngày cập nhật
Tìm kiếm
Tải về
1
04/06/2018

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông 2018

(1)
2
27/04/2017

Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

(1)
3
01/03/2017

CTCP Cảng Hải Phòng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

(1)
4
28/12/2016

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phân chia lại tỷ lệ vốn góp tại CTCP Cảng Hải Phòng

(1)
5
28/12/2016

Công ty chi trả cổ tức tạm ứng năm 2016

(1)
6
27/10/2016

Thông báo về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2016 (Số 6267/TB-CHP)

(1)
7
20/10/2016

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 (số 6229/TB-CHP)

(1)
8
19/10/2016

Báo cáo tài chính bán niên 2016 CTCP Cảng Hải Phòng đã được soát xét.

(1)
9
17/10/2016

Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên lập trình phần mềm (Số 6170/TB-CHP ngày 17/10/2016)

(1)
10
13/10/2016

Thông báo về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác (Số 6152/TB-CHP ngày 12/10/2016)

(1)
11
13/10/2016

Thông báo về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác (Số 6152/TB-CHP)

(1)
12
13/10/2016

Thông báo về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác

(1)
13
23/09/2016

Giới thiệu tài liệu đề án 4061 chống tham nhũng của Bộ tư pháp

(1)
14
21/09/2016

Thông báo về việc cổ phiếu CTCP Cảng Hải Phòng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

(1)
15
14/09/2016

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 CTCP Cảng Hải Phòng

(1)