Tài liệu họp ĐHCĐ 2018

Lượt xem:1378
Ngày đăng:14/06/2018
Cỡ chữ
Bản in
01. Nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ( Chi tiết xem tại đây).
02. Phiếu ứng, đề cử thành viên HĐQT năm 2018 (Chi tiết xem tại đây).
03. Nội quy làm việc của Đại hội cổ đông ( Chi tiết xem tại đây).
04. Báo cáo đầy đủ của Hội đồng quản trị ( Chi tiết xem tại đây).
05. Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2017 ( Chi tiết xem tại đây).
06. Tờ trình phân phối lợi nhuận ( Chi tiết xem tại đây).
07. Quy chế biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị ( Chi tiết xem tại đây).
08. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ ( Chi tiết xem tại đây).
09. Phụ lục giải trình nội dung điều chỉnh Điều lệ ( Chi tiết xem tại đây).
10. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty ( Chi tiết xem tại đây).
11. Phụ lục giải trình nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế ( Chi tiết xem tại đây).
12. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh ( Chi tiết xem tại đây).
13. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 ( Chi tiết xem tại đây).
14. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 ( Chi tiết xem tại đây).
15. Báo cáo cảu Tiểu ban Nghiên cứu phát triển Cảng ( Chi tiết xem tại đây).
16. Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người lao động ( Chi tiết xem tại đây).
17. Báo cáo tiến độ phương án vay trả cầu 4, 5 Cảng Chùa Vẽ và phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị ( Chi tiết xem tại đây).
18. Báo cáo của Ban kiểm soát ( Chi tiết xem tại đây).
19. Tờ trình thay thế thành viên HĐQT ( Chi tiết xem tại đây).
20. Quy chế bầu cử và thông tin số lượng ứng cử viên HĐQT ( Chi tiết xem tại đây).
21. Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Văn Dũng ( Chi tiết xem tại đây).
22. Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Xuân Kỳ ( Chi tiết xem tại đây).
23. Sơ yếu lý lịch của Ông Vũ Quyết Thắng ( Chi tiết xem tại đây).
24. Sơ yếu lý lịch của Bà Đỗ Thị Thanh Thúy ( Chi tiết xem tại đây).
25. Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán ( Chi tiết xem tại đây).
26. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán ( Chi tiết xem tại đây).
27. Danh mục Tài liệu đại hội ( Chi tiết xem tại đây).
TOP
Tin liên quan