Năm 2015: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng lên sàn chứng khoán Hà Nội với mã số giao dịch là HPH.
Năm 2015: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng lên sàn chứng khoán Hà Nội với mã số giao dịch là HPH.
Năm 2005: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng lên sàn chứng khoán Hà Nội với mã số giao dịch là HPH.
Năm 2014: Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
Năm 2014: Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
Ngày 01/07/2014, Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
Năm 2007: Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Năm 2007: Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Ngày 12/10/2007, Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Năm 1995: Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Năm 1995: Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Ngày 29/4/1995, Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Năm 1978: Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng cục đường biển.
Năm 1978: Cảng Hải Phòng trực thuộc Tổng cục đường biển.
Ngày 28/11/1978: Chính phủ ra quyết định số 300/QĐ thành lập Tổng cục đường biển, Cảng Hải Phòng là đơn bị trực thuộc. 
123