HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG


    
 

Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Cảng Hải Phòng cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi quy định về chất lượng có liên quan đến công việc cụ thể của mình tại mọi thời điểm kể từ khi chính sách chất lượng được xác lập.CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THEO HƯỚNG 
“CẢNG BIỂN XANH”


Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cam kết:

1. Tuân thủ mọi yêu cầu pháp luật, các cơ quan quản lý nhà nước và yêu cầu của khách hàng về môi trường. 

2. Cải tiến các quy trình, công nghệ xếp dỡ nhằm tiết kiệm nhiên liệu, giảm bụi, giảm ồn, ngăn ngừa ô nhiễm và bệnh nghề nghiệp.

3. Thiết lập và thực hiện nghiêm ngặt các quy định về xếp dỡ, bảo quản hàng hóa an toàn không để xảy ra đổ vỡ, phát tán các hóa chất nguy hại ra môi trường. 

4. Giảm thiểu và ngăn ngừa rác thải độc hại phát sinh trong hoạt động của Cảng phát thải ra môi trường.

5. Áp dụng, duy trì một hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và không ngừng cải tiến hiệu lực của hệ thống này.

6. Chính sách môi trường được truyền đạt và thông báo cho tất cả các cán bộ công nhân viên và các đối tác của công ty.         CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

CUNG CẤP DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CAO
ĐÁP ỨNG MỌI YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG 


Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cam kết:

1. Không ngừng nâng cấp cơ sở hạ tầng và đầu tư trang thiết bị xếp dỡ hiện đại để nâng cao chất lượng dịch vụ thoả mãn các yêu cầu của khách hàng.

2. Tổ chức đào tạo thường xuyên đảm bảo mọi cán bộ, công nhân viên có đầy đủ kỹ năng thực hiện công việc và nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đáp ứng yêu cầu khách hàng.

3. Đảm bảo cung cấp dịch vụ nhanh chóng, thuận lợi cho khách hàng và an toàn. Lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo chất lượng cho việc cung cấp dịch vụ của Công ty.

4. Không ngừng cải tiến hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

5. Chính sách chất lượng được truyền đạt cho tất cả các cán bộ công nhân viên trong công ty để thấu hiểu và cùng thực hiện./
Sơ đồ cơ cấu tổ chức hệ thống quản lý chất lượng và môi trường của Công ty