Quý I năm 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan(29/04/2021)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan(29/04/2021)
Quý II năm 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan(30/07/2021)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan(30/07/2021)
BCTC bán niên đã được soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan(27/08/2021)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan(27/08/2021)
Quý I năm 2020 Xem online Tải về
BCTC hợp nhất và giải trình có liên quan(28/04/2020)
BCTC riêng và giải trình có liên quan(28/04/2020)
Quý II năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan(30/07/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan(30/07/2020)
BCTC bán niên đã được soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan(28/08/2020)
BCTC hợp nhất và giải trình có liên quan(28/08/2020)
Quý III năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan(30/10/2020)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan(30/10/2020)
Quý IV năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan(29/01/2021)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan(29/01/2021)
Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan(23/03/2021)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan(23/03/2021)
ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và giải trình có liên quan(30/03/2020)
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán và giải trình có liên quan(30/03/2020)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019(30/01/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan(31/01/2020)
Quý III năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và giải trình có liên quan(29/10/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và giải trình có liên quan(29/10/2019)
Bán niên năm 2019 đã soát niên Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và các tài liệu giải trình có liên quan(28/08/2019)
Báo cáo tài chính riêng và các tài liệu giải trình có liên quan(28/08/2019)
Quý II năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và tài liệu có liên quan(29/07/2019)
Báo cáo tài chính riêng và tài liệu có liên quan(29/07/2019)
Quý I năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2019(25/04/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2019(25/04/2019)
Đã kiểm toán năm 2018 Xem online Tải về
Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán(28/03/2019)
Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2018(28/03/2019)
BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán(28/03/2019)
Quý IV năm 2018 Xem online Tải về
BCTC hợp nhất quý IV năm 2018(29/01/2019)
BCTC riêng quý IV năm 2018(29/01/2019)
Quý III năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018(26/10/2018)
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018(26/10/2018)
Bán niên đã soát xét năm 2018 Xem online Tải về
Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính bán niên năm 2018(30/08/2018)
Giải trình biến động kết quả kinh doanh bán niên năm 2018(30/08/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018(30/08/2018)
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018(30/08/2018)
Quý II năm 2018 Xem online Tải về
Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý II năm 2018(30/07/2018)
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018(30/07/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018(30/07/2018)
Quý I năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng(27/04/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất(27/04/2018)
Đã kiểm toán năm 2017 Xem online Tải về
Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán(30/01/2018)
Giải trình biến động kết quả kinh doanh(30/01/2018)
Báo cáo tài chính riêng năm 2017(30/01/2018)
Quý IV năm 2017 Xem online Tải về
Giải trình biến động sản xuất kinh doanh trong BCTC quý IV năm 2017(30/01/2018)
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017(30/01/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017(30/01/2018)
Quý III năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất(30/10/2017)
Báo cáo tài chính riêng(30/10/2017)
Bán niên năm 2017 đã được soát xét Xem online Tải về
Giải trình biến động sản xuất kinh doanh trong BCTC bán niên 2017(29/08/2017)
Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trong BCTC bán niên 2017.(29/08/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất - bán niên năm 2017(29/08/2017)
Báo cáo tài chính riêng - bán niên năm 2017.(29/08/2017)
Quý II năm 2017 Xem online Tải về
Giải trình biến động(29/07/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017(29/07/2017)
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2017(29/07/2017)
Quý I năm 2017 Xem online Tải về
Giải trình liên quan đến BCTC(29/04/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất(29/04/2017)
Báo cáo tài chính riêng.(29/04/2017)
Quý IV năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất(03/02/2017)
Báo cáo tài chính riêng(03/02/2017)
Quý III năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2016.(31/10/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016.(31/10/2016)
Bán niên năm 2016 CTCP Cảng Hải Phòng đã được soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng bán niên 2016 đã được soát xét.(19/10/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2016 đã được soát xét(19/10/2016)
Quý II năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý II - 2016 (hợp nhất)(01/08/2016)
Báo cáo tài chính quý II - 2016 (riêng)(01/08/2016)
Quý I năm 2016 Xem online Tải về
Giải trình biến động trong BCTC(04/05/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2016 của CTCP Cảng Hải Phòng.(04/05/2016)
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2016 - CTCP Cảng Hải Phòng(20/04/2016)
Quý IV năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý IV năm 2015(20/01/2016)
Quý III năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III - 2015(05/11/2015)
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2015(20/10/2015)
Bán niên năm 2015 đã được kiểm toán Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2015 đã kiểm toán(31/08/2015)
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2015 đã kiểm toán(17/08/2015)
Quý II năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Quý II/2015(17/08/2015)
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2015 của CHP(27/07/2015)
Quý I năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2015(27/07/2015)
Đã kiểm toán năm 2014 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất từ 01/07/2014(27/12/2019)
Báo cáo tài chính riêng của CHP từ 01/07/2014(09/04/2015)
Quý IV năm 2014 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV/2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng(09/04/2015)
Quý III năm 2014 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng(09/04/2015)
Báo cáo tài chính Quý III/2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng(09/04/2015)