Quý I năm 2020 Xem online Tải về
BCTC hợp nhất và giải trình có liên quan(28/04/2020)
BCTC riêng và giải trình có liên quan(28/04/2020)
Quý II năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan(30/07/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan(30/07/2020)
Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan(28/08/2020)
BCTC hợp nhất và giải trình có liên quan(28/08/2020)
Quý III năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan(30/10/2020)
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan(30/10/2020)
Quý IV năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình có liên quan(29/01/2021)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan(29/01/2021)
Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán Xem online Tải về
ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và giải trình có liên quan(30/03/2020)
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán và giải trình có liên quan(30/03/2020)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019(30/01/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình có liên quan(31/01/2020)
Quý III năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và giải trình có liên quan(29/10/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và giải trình có liên quan(29/10/2019)
Bán niên năm 2019 đã soát niên Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và các tài liệu giải trình có liên quan(28/08/2019)
Báo cáo tài chính riêng và các tài liệu giải trình có liên quan(28/08/2019)
Quý II năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và tài liệu có liên quan(29/07/2019)
Báo cáo tài chính riêng và tài liệu có liên quan(29/07/2019)
Quý I năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2019(25/04/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2019(25/04/2019)
Đã kiểm toán năm 2018 Xem online Tải về
Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán(28/03/2019)
Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2018(28/03/2019)
BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán(28/03/2019)
Quý IV năm 2018 Xem online Tải về
BCTC hợp nhất quý IV năm 2018(29/01/2019)
BCTC riêng quý IV năm 2018(29/01/2019)
Quý III năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018(26/10/2018)
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018(26/10/2018)
Bán niên đã soát xét năm 2018 Xem online Tải về
Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính bán niên năm 2018(30/08/2018)
Giải trình biến động kết quả kinh doanh bán niên năm 2018(30/08/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018(30/08/2018)
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018(30/08/2018)
Quý II năm 2018 Xem online Tải về
Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý II năm 2018(30/07/2018)
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018(30/07/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018(30/07/2018)
Quý I năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng(27/04/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất(27/04/2018)
Đã kiểm toán năm 2017 Xem online Tải về
Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán(30/01/2018)
Giải trình biến động kết quả kinh doanh(30/01/2018)
Báo cáo tài chính riêng năm 2017(30/01/2018)
Quý IV năm 2017 Xem online Tải về
Giải trình biến động sản xuất kinh doanh trong BCTC quý IV năm 2017(30/01/2018)
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017(30/01/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017(30/01/2018)
Quý III năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất(30/10/2017)
Báo cáo tài chính riêng(30/10/2017)
Bán niên năm 2017 đã được soát xét Xem online Tải về
Giải trình biến động sản xuất kinh doanh trong BCTC bán niên 2017(29/08/2017)
Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trong BCTC bán niên 2017.(29/08/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất - bán niên năm 2017(29/08/2017)
Báo cáo tài chính riêng - bán niên năm 2017.(29/08/2017)
Quý II năm 2017 Xem online Tải về
Giải trình biến động(29/07/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017(29/07/2017)
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2017(29/07/2017)
Quý I năm 2017 Xem online Tải về
Giải trình liên quan đến BCTC(29/04/2017)
Báo cáo tài chính hợp nhất(29/04/2017)
Báo cáo tài chính riêng.(29/04/2017)
Quý IV năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất(03/02/2017)
Báo cáo tài chính riêng(03/02/2017)
Quý III năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2016.(31/10/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016.(31/10/2016)
Bán niên năm 2016 CTCP Cảng Hải Phòng đã được soát xét Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng bán niên 2016 đã được soát xét.(19/10/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2016 đã được soát xét(19/10/2016)
Quý II năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý II - 2016 (hợp nhất)(01/08/2016)
Báo cáo tài chính quý II - 2016 (riêng)(01/08/2016)
Quý I năm 2016 Xem online Tải về
Giải trình biến động trong BCTC(04/05/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2016 của CTCP Cảng Hải Phòng.(04/05/2016)
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2016 - CTCP Cảng Hải Phòng(20/04/2016)
Quý IV năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý IV năm 2015(20/01/2016)
Quý III năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III - 2015(05/11/2015)
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2015(20/10/2015)
Bán niên năm 2015 đã được kiểm toán Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2015 đã kiểm toán(31/08/2015)
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2015 đã kiểm toán(17/08/2015)
Quý II năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Quý II/2015(17/08/2015)
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2015 của CHP(27/07/2015)
Quý I năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2015(27/07/2015)
Đã kiểm toán năm 2014 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất từ 01/07/2014(27/12/2019)
Báo cáo tài chính riêng của CHP từ 01/07/2014(09/04/2015)
Quý IV năm 2014 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV/2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng(09/04/2015)
Quý III năm 2014 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng(09/04/2015)
Báo cáo tài chính Quý III/2014 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng(09/04/2015)