Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Các nội dung thảo luận chính tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Cảng Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây)