Kết quả các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cảng Hải Phòng công bố kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
1.Biên bản kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết xem tại đây)
2.Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 (Chi tiết xem tại đây)