Tổ chăm sóc khách hàng của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng
STTHọ và tên Chức vụ Vị trí 
 1 Lê Minh Hải
 Trưởng phòng Kinh doanh  Tổ trưởng
 2 Nguyễn Vũ Hà
 Phó trưởng phòng Kinh doanh Tổ phó
 3 Nguyễn Duy Anh
 Nhân viên phòng Kinh doanh Thành viên
 4 Nguyễn Thị Ngọc Tú 
 Nhân viên phòng Kinh doanh Thành viên
 5 Nguyễn Mạnh Du
 Phó giám đốc CN Cảng Tân Vũ Thành viên
 6 Phạm Văn Ngần
 Trung tâm ĐHSX CN Cảng Tân Vũ Thành viên 
 7 Nguyễn Hùng Dũng
 Phó ban KDTT CN Cảng Tân Vũ Thành viên
 8 Hà Văn Quảng
 Phó giám đốc CN Cảng Chùa Vẽ Thành viên
 9 Cao Tiến Tùng 
 Trưởng ban ĐHSX CN Cảng Chùa Vẽ  Thành viên
 10 Đỗ Văn Kiên
 Trưởng ban KDTT CN Cảng Chùa Vẽ Thành viên