Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
1. Nghị quyết của HĐQT (Chi tiết xem tại đây)
2.Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và Giấy ủy quyền (Chi tiết xem tại đây)
3. Tờ trình xin ý kiến cổ đông và Phiếu xin ý kiến cổ đông (Chi tiết xem tại đây)
4. Dự thảo Nghị quyết (Chi tiết xem tại đây)
5. Quy chế xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết xem tại đây)