Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
Trưởng Ban kiểm soát CTCP Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2019-2024 (Chi tiết xem tại đây)