Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019
Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 (Chi tiết xem tại đây)