Văn bản pháp luật về phòng chống thiên tai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

- Luật phòng chống thiên tai. Xem chi tiết đính kèm;
- Nghị định Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xem chi tiết đính kèm;
- Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai. Xem chi tiết đính kèm.