Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần HPH Logistics năm 2019
Ngày 07/5/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần HPH Logistics năm 2019 họp tại Văn phòng Cảng Hải Phòng đã thành công tốt đẹp.

 
Công ty Cổ phần HPH Logistics được thành lập dưới sự liên doanh giữa Cảng Hải Phòng và hãng tàu Heung-A Shipping. Sau gần 3 năm hình thành và phát triển, đến nay Công ty đã đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng được yêu cầu của liên doanh và mang lại hiệu quả cho các cổ đông.

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 có sự hiện diện của lãnh đạo Cảng Hải Phòng và lãnh đạo hãng tàu Heung A:  ông Nguyễn Tường Anh - Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng, ông Jun Woo Lee - Phó Tổng Giám đốc Heung-A Shipping Hàn Quốc, ông J. D. Kim - Giám đốc Heung-A Shipping Việt Nam; các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cùng các  cổ đông Công ty cổ phần HPH Logistics.

Năm 2018 thị trường vận tải biển và logistics còn nhiều biến động và khó khăn, được sự hỗ trợ từ hai cổ đông lớn là hãng tàu Heung-A và Cảng Hải Phòng, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty Cổ phần HPH Logistics đã nỗ lực cố gắng trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh và đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018. Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2018, thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho năm 2019 và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội, đồng thời bầu thay thế các thành viên Ban kiểm soát.

 
Tin và ảnh: Cảng Hải Phòng.