Cảng Hải Phòng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019
Cảng Hải Phòng thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 (Chi tiết xem tại đây)