Cảng Hải Phòng thay đổi người đại diện phần vốn tại CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng
Cảng Hải Phòng thay đổi người đại diện phần vốn tại CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.