Từ ngày 01/10/2018 ông Cao Trung Ngoan giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Công văn số 2574/HHVN-TCNS ngày 28/09/2018 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ;
Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CHP ngày 01/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, ngày 01/10/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2428/QĐ-CHP về việc: Giao nhiệm vụ ông Cao Trung Ngoan - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, Cử nhân Nga văn hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhận nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kể từ ngày quyết định. Thời hạn nhận nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày quyết định có hiệu lực đến khi có nhân sự Tổng Giám đốc mới. 
Ông Cao Trung Ngoan cũng được đăng ký làm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Nguồn: Thư ký Công ty.