Ban lãnh đạo Công ty

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

Phạm Hồng Minh
 Chủ tịch HĐQT

Điện thoại / Fax:
  0225.3827396/ 0225.3827396
Email: minhph@haiphongport.com.vn          

Nguyễn Tường Anh

Tổng Giám đốc

Điện thoại/ Fax: 0225.3797699/ 0225.3859940
Email: anhnt@haiphongport.com.vn