Thông báo hoãn họp Đại hội cổ đông 2018
Thông báo hoãn họp Đại hội cổ đông 2018 (  Chi tiết xem tại đây).