Thông báo về việc dừng chính sách giảm giá đối với khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ Cảng điện tử EPORT