Thông báo triển khai hệ thống xếp hàng tự động tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ từ ngày 01/7/2021