Thông báo "Mời thuê địa điểm thu gom hàng lẻ tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ"