Chương trình và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
00.Thông báo lịch trình chi tiết ĐHĐCĐ (Chi tiết xem tại đây)
01a.Thư mời tham dự ĐHĐCĐ (Chi tiết xem tại đây)
01b.Invitationletter (For details)
02a. Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (Chi tiết xem tại đây)
02b. Confirmationletter (For details)
03a. Mẫu Thẻ biểu quyết (Chi tiết xem tại đây)
03b. Voting Card -Sample (For details)
04a. Mẫu Phiếu biểu quyết (Chi tiết xem tại đây)
04b. Voting paper -Sample (For details)
05. Nội quy làm việc của ĐHĐCĐ (Chi tiết xem tại đây)