Giao dịch của Cổ đông nội bộ
Giao dịch chứng khoán của Trưởng Ban kiểm soát (Chi tiết xem tại đây)