Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hải Phòng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảng Hải Phòng về công tác phòng chống dịch Covid-19
     
   
     Chiều ngày 22/02/2021, Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hải Phòng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về công tác phòng chống dịch Covid-19, cùng làm việc có các đồng chí Lãnh đạo công ty và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Cảng Hải Phòng.
 

 

     Sau khi nghe Ban thường vụ Công ty và Thường trực ban chỉ đạo chống dịch của Cảng Hải Phòng báo cáo, Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hải Phòng đã đi kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống dịch tại các cơ sở và hiện trường sản xuất của Cảng Hải Phòng. Đồng chí đã ghi nhận sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo công ty và tinh thần chấp hành tuyệt đối các quy định về phòng chống dịch của toàn thể cán bộ công nhân người lao động Cảng Hải Phòng. Tại các chốt ra vào nơi làm việc và các vị trí giao dịch với khách hàng. Cảng Hải Phòng đã tuân thủ nghiêm các biện pháp chống dịch của Bộ Y tế và UBND thành phố Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo Đảng ủy công ty, Ban Lãnh đạo công ty và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Cảng Hải Phòng tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch và xây dựng nhiều phương án để xử lý nếu xảy ra tình trạng xấu nhất nhưng vẫn đảm bảo sản xuất kinh doanh của công ty, tuyên truyền hơn nữa đến toàn thể cán bộ công nhân người lao động ý thức phòng chống dịch và chủ động khai báo, phát hiện các trường hợp có liên quan đến quy định phòng chống dịch.

     Ngay trong sáng ngày 22/02/2021, Ban thường trực phòng chống dịch của Cảng Hải Phòng đã liên tục ban hành 02 Thông báo số 425 và số 418 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện nghiêm nội dung Thông báo số 66/TB-UBND ngày 22/02/2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

     Cảng Hải Phòng luôn sẵn sàng và tăng cường các biện pháp phát hiện sớm, phòng ngừa lây lan dịch bệnh trên địa bàn Công ty và cộng đồng. Công ty đã cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, vật tư phòng dịch. Các Ban chỉ đạo phòng chống dịch của các đơn vị thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Cảng Hải Phòng công tác phòng chống dịch bệnh và tình hình thực tế tại đơn vị; xây dựng phương án xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra. 

Văn phòng Công ty