Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và Thư mời tham dự

00. Chương trình ĐHCĐbất thường năm 2021 (Chi tiết xem tại đây)

01a. Giấy mời họp (Chi tiết xem tại đây)

01b.Invitationletter (For details)

02a.GIấy xác nhận thamdự/Ủy quyền (Chi tiết xem tại đây)

02b.Confirmationletter (For details)

03a. Mẫu Thẻ biểuquyết (Chi tiết xem tại đây)

03b. Voting Card -Sample (For details)

04a. Mẫu Phiếu biểuquyết (Chi tiết xem tại đây)

04b.Voting paper -Sample (For details)

05.Nội quy Đại hội (Chi tiết xem tại đây)