Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Chi tiết xem tại đây)
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Chi tiết xem tại đây)