Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (chính thức)
1.Danh mục tài liệu ĐHCĐ 2020 (Chi tiết xem tại đây)
2.Nội dung chương trình ĐHCĐ 2020 (Chi tiết xem tại đây)
3.Nội quy ĐHCĐ 2020 (Chi tiết xem tại đây)
4.Báo cáo của HĐQT và BĐH về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 (Chi tiết xem tại đây)
5.Tờ trình BCTC năm 2019 đã kiểm toán (Chi tiết xem tại đây)
5a.Tóm tắt BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (bản tóm tắt) (Chi tiết xem tại đây)
5b. Tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và giải trình có liên quan (bản tóm tắt) (Chi tiết xem tại đây)
6.Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 (Chi tiết xem tại đây)
7.Báo cáo của BKS (Chi tiết xem tại đây)
8.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (Chi tiết xem tại đây)
9.Tờ trình chi trả thù lao HĐQT/BKS (Chi tiết xem tại đây)
10.Báo cáo công tác đầu tư bến số 3,4 tại Lạch Huyện (Chi tiết xem tại đây)
11.Báo cáo tiến độ phương án quản lý cầu cảng số 4,5 tại chi nhánh Cảng Chùa Vẽ (Chi tiết xem tại đây)