Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (bổ sung)
00.Chương trình ĐHCĐ năm 2020 (Chi tiết xem tại đây)
01.Báo cáo của HĐQT và BĐH về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 (Chi tiết xem tại đây)
02a.Tờ trình BCTC năm 2019 đã kiểm toán (Chi tiết xem tại đây)
02b.Tóm tắt BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán và tài liệu liên quan (Chi tiết xem tại đây)
02c.Tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và tài liệu liên quan (Chi tiết xem tại đây)
03.Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 (Chi tiết xem tại đây)
04. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (Chi tiết xem tại đây)
05. Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS (Chi tiết xem tại đây)
06. Báo cáo công tác đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện (Chi tiết xem tại đây)
07.Báo cáo tiến độ thực hiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4,5 Chùa Vẽ (Chi tiết xem tại đây)
08.Báo cáo của Ban kiểm soát (Chi tiết xem tại đây)